ไต้หวัน 5D3N by EVA AIR

ไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง-อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านพายสับปะรดเหวยเก๋อ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง-ร้านดิวตี้ฟรี-ไทเป101-ร้านเครื่องประดับ-ช้อปปิ้งสุดมันส์ MITSUI OUTLET

พิเศษ!! สุกี้สูตรไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พระกระโดกำแพง สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์
**ราคาไม่รวมทิปคนขับรถทิปไกด์ท้องถิ่น, ทิปหัวหน้าทัวร์ประมาณ 1,000บาท**


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกรุ๊ป / กรุ๊ปเหมา

ติดต่อจัดกรุ๊ปเหมา ตามงบประมาณของท่่าน
Visitors: 45,288