ทัวร์ไต้หวัน


  • 101_@_~1.JPG
    ไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง-อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านพายสับปะรดเหวยเก๋อ...

  • 101_@_~1.JPG
    กำหนดการเดินทาง วันที่ 10-13 ส.ค. 60 // 21-24 ก.ย. /28 ก.ย.-01 ต.ค.60วันที่ 09-12 พ.ย. / 16-19 พ.ย / 23-26 พ.ย.60วันที่ 07-10 ธ.ค. / 14-17 ธ.ค 60
Visitors: 45,283