จองและชำระเงิน


ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
นางสาวพนิดา  ถนอมวาจามั่น เดอะมอลล์ บางกะปิ 732 - 2 - 07552 - 5 ออมทรัพย์
นางสาวพนิดา  ถนอมวาจามั่น เดอะมอลล์ บางกะปิ 449 - 1 - 08567 - 4 ออมทรัพย์

การจองทัวร์

1. แจ้งชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

2. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดคำ ท่านละ 5,000 บาท โดยผ่านบัญชีธนาคาร 

3. หลังโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์สลิป Pay in Slip กลับมาที่ T. 02 - 375 - 4106

    หรือ ส่งเข้าเมล์ที่ Email: discovery545@gmail.com พร้อมทั้งระบุโปรแกรมการเดินทางและวันที่เดินทาง

4. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 

Visitors: 59,804